top of page

Artskartlegging

For å kunne bruke Naturmangfoldloven etter dens formål, er det nødvendig med flere typer kunnskap om arter. Man må kunne skille mellom enkeltarters forekomst, leveområder, og mengde i ulike områder og gjennom året. Man er avhengig av både observasjoner, registreringer og hva som står i offentlige databaser om forekomster for hver enkelt art. Men også hvor representative forekomster er, og om det kan være manglende informasjoner. Hvite flekker på kartet kan bety manglende kartleggingsaktivitet.

Ifølge Artsdatabanken er trolig mer enn 20% av artene i Norge ennå ikke oppdaget. Gjennom Artsdatabankens artsprosjekt har det de siste årene blitt oppdaget langt over 1000 nye arter. Å øke kunnskapen om norske arter er særlig viktig både i dag og i årene som kommer.

Kartlegging av forekomster av enkeltarter og grupper av organismer gjennom observasjoner av individer av alle grupper organismer, er derfor viktige oppgaver framover.

Dette vil være avhengig av bidrag fra svært mange som har artskunnskap om mange artsgrupper. Medarbeidere i Abc natur vil prioritere å lære seg god artskunnskap innen mange organismegrupper. Dette er en sikkerhet for at man skal kunne stole på artskartleggingen.

Det trengs som regel ulike tilnærminger og metoder for å kartlegge ulike grupper av organismer. Både leveområder, skala og biologi er ulike for fugler, pattedyr, insekter og andre  små dyr, sopp, lav, karplanter, moser og alger.

Abc natur vil bidra på mange måter i ulike artskartlegginger. Vi har generelt i utgangspunktet særlig god artskunnskap på fugler, pattedyr, humler, sommerfugler, sopp og karplanter. I Abc natur er det viktig å øke kunnskapen om stadig nye grupper og arter av organismer. Vi har erfaringer i bestemmelser og tilgjengelig litteratur også på mange andre dyre-, sopp- og plantegrupper, og kan også bruke nettverk av spesialister. Vi gjør artskartlegginger på ulike grupper av organismer eller med fokus på enkeltarter.

bottom of page