top of page

Urbanøkologiske tjenester

​Bakgrunn

De siste 40 årene er verdens bestander av viltlevende dyr halvert. Flere liknende informasjoner har blitt presentert de seinere årene. Nedgangen skyldes habitatendringer, men også klimaendringer, forurensing og bruk av miljøgifter som truer det biologiske mangfoldet.

 

Noen eksempler er insektarter som ikke finner usprøytede matkilder, og mangelen på døde trær betyr færre bosteder og særlig for sårbare/truete arter. Fugler som lever i gamle hule trær for reirplasser, får problemer. Mengden av trær kan være en mangel for svært mange arter av både fugler, pattedyr, insekter, sopp, lav, moser, og fremmede arter kan fortrenge stedegne arter.

Urbaniseringen av samfunnet medfører svært mange problemstillinger knyttet til natur. Både i urbane områder, tettsteder og for konkrete artsbestander. Noen organismer finner nye måter å leve på, mens andre sliter. Økologiske relasjoner endres. Samtidig gir urbaniseringen muligheter til å gjøre tiltak som kanskje kan gi effektive, raskere resultater.

Biologisk mangfold - også der vi bor

Urbanisering er både knyttet til veger og bygninger, der vi bor og ferdes. Innholdet av trær, busker og grøntarealer varierer mye, dels også fordelingen og total mengde av grøntarealer. Mange faktorer påvirker biologisk mangfold og forekomster av de ulike grupper og arter av organismer.

Vi utfører flere typer prosjekter knyttet til natur i forhold til urbane områder. Dette inkluderer også undersøkelser av hvor stort biologisk mangfold det er i ulike deler av et by- eller tettstedsområde.

Biologisk mangfold i byer og tettsteder

Byer og tettsteder har mye dyre- og planteliv. Boligområder veksler med parker og grøntarealer, ved arbeidsplasser og butikker er det parkeringsplasser med ulike forutsetninger for fugler, andre dyr, sopp, planter og økologiske sammenhenger. Landbruksområder ved byer/tettsteder har egne fauna- og floraelementer, og ved sjøen er det fjære- og strender med kantsoner mot skog og boliger. Sopp finnes overalt der det er annet liv.

Vi utfører også undersøkelser av hvor stort biologisk mangfold det er i ulike deler av et by- eller tettstedsområde. Mange ubesvarte spørsmål om biologisk mangfold i urbane områder.

Eksempelvis i Trondheim er det mange utmerkete urbane arealer for å gjøre undersøkelser og tiltak som begunstiger de økologiske forholdene for et rikt biologisk mangfold. Vi kan også gjøre undersøkelser og tiltak i ditt område uansett hvor i landet det er.

 

Biologisk mangfold - også i hager, parker og ved hus

Vi har i dag kunnskap om betydningen av det biologiske mangfoldet og ulike arters habitatkrav. Derfor kan vi også med enkle grep gjøre hager og eiendommer om til fristeder som myldrer av mangfold og liv.

Det er stor kunnskap hos mange hageeiere om planter i hager. I hageblader og -bøker er det viet mye plass til å lage hager med tanke på mange ulike vekster, for dyrking av egne mat- og krydderplanter, blomstring i alle måneder, planter for ulike substrater, og mye mer.

 

I de siste årene er betydningen for bier og humler gitt mer oppmerksomhet, og tiltrekking av fugler til hagen. Og insekter er som regel blitt inndelt i skade- og nyttedyr. Men så langt er det fokusert lite på at hager, terrasser, verandaer, tak, og andre små arealer faktisk kan bidra positivt for et rikere dyreliv i hvert nærmiljø.

 

I Abc natur vil vi ha stor kunnskap om det biologiske mangfoldet også i ditt nærmiljø, og vil basere vårt arbeid på den nyeste forskningen om dyreliv i menneskeskapte miljøer. Vi kan utarbeide handlingsplaner og hjelper deg med å legge til rette slik at du får den eiendommen du ønsker deg, og som samtidig har positive effekter på det biologiske mangfoldet.

Urban dyrking - økologisk - biologisk mangfold

Urban dyrking er i ferd med å bli mer og mer utbredt. Det dyrkes i pallekarmer, i hagehjørner, på tak, verandaer og balkonger, hageparseller, etc. Mye areal kan brukes. Mange problemstillinger har vært framme de siste årene. Det forskes og det trengs rådgivning for best mulig urban dyrking.

Rådgivning gis om urban dyrking, særlig for å ivareta biologisk mangfold. Forholdet til pollinerende insekter, sommerfugler, sopp, fugler blir fokusert spesielt, særlig i forhold til dyrking av grønnsaker, salat, og krydderplanter.

Urbanøkologi:

- er definert på mange vis, og kan inneholde både de økologiske sammenhenger og faktorer til stede i urbane miljøer.

- Det er også brukt om tiltak for å gjøre urbane områder mer attraktive for dyre- og planteliv.

 Ønsker du for eksempel å gjøre tiltak med tilrettelegging på eiendommen for å tiltrekke mer dyreliv og et større biologisk mangfold?

Vi bruker urbanøkologisk kunnskap til å lage optimale eiendomsplaner for privatpersoner, nabolag, privat næringsliv, utbyggere og andre som ønsker å skape grønne lunger med høyere biologisk mangfold og mer dyrevennlig på sine eiendommer.

ABC NATUR spiller på lag med naturen. Vi hjelper deg å designe din eiendom med tanke på biologisk mangfold.

Balkong, hage, større eiendom eller boligprosjekt? Abc natur hjelper deg med å legge forholdene til  rette slik at planter, fugler og viltlevende dyr skal trives hos deg.

bottom of page