top of page

Naturanalyse og utredninger

Natur i naturen - eller hvordan forstår vi naturen?

Natur er basisen for alt liv. Det finnes mange millioner av arter på kloden. I Norge er det kjent minst 43 705 arter, i følge tall fra Artsdatabanken. Av disse er 65 % dyrearter, 19 % sopp/lav og 10 % plantearter. Noen arter er tallrike, andre finnes i små bestander og forekomster.

Artsinventaret i et bestemt område er for de fleste grupper av organismer ukjent. Men dette er definitivt den største verdien av et hvilket som helst område. Dette er et grunnleggende faktum, uansett hvor godt man kjenner naturkomponenter i et gitt område, er det i beste fall bare en indeks på verdiene.

Dette er også en bakgrunn for at vi har en Naturmangfoldlov. Ett viktig formål er å ta vare på naturverdiene, i forhold til all aktivitet vi mennesker ellers kan foreta oss.

Som regel trenger  vi å analysere hvor store verdier som finnes i et gitt område, og hvordan ulike aktiviteter påvirker naturverdiene. Dette kan gjøres i alle skalaer og nivåer. Formålet med analyser kan være flersidig. Flere spørsmål kan besvares gjennom analyser. For eksempel: Hvor godt er datagrunnlaget? Er det brukt ulike metoder, og kan alle metoder si hva vi ønsker å få svar på? Hvilke metoder er best egnet?

Noe av det vi kan gjøre: Analyser av metodikk, framgangsmåter og omfang av eksisterende data, fra felt, laboratorium og offentlige datasett, bruk av ulike analysemetoder.

Dette trengs kanskje for å evaluere prosjekter, og planer i ulike faser. Trengs det en uavhengig ekstern evaluering av natur- og miljørelaterte prosjekter, hva er den mest gunstige design, eller en sikrest og best mulig konsekvensanalyse?

Evalueringsoppgaver

Evalueringer av prosjekter, inkludert planer i alle faser, vil det være et økende behov for framover. For eksempel, bruker man Artskart som kilde, hvor gode og representative er dataene som finnes i offentlige datasett? Hva sier egentlig observatørenes informasjoner?

Trengs det en uavhengig evaluering av prosjekter? Abc natur foretar også eksternevaluering av ulike miljørelaterte prosjekt.

Konsekvensanalyser

For konkrete utbygginger og tiltak hvor det skal utredes konsekvenser av tiltaket på naturmangfold og miljømessige forhold, vil Abc natur være det riktige valget. Vi vil sørge for at alle som har kunnskap om et område blir intervjuet på et tidligst mulig stadium, slik at man unngår kritikk fra lokalkjente personer eller fagfolk i ettertid. Dette inkluderer konsekvensutredninger.

Design av undersøkelser

Vi hjelper til med å designe opplegg for undersøkelser. Det er kostnadseffektivt å gjøre godt forarbeid ved design. På den måten sikrer man seg at det gjøres det riktige nivået og omfanget for at en undersøkelse kan si om det er effekter eller ikke, i forhold til hva man er ute etter, og slipper at alt trekkes i tvil i ettertid.

 

Vi gjør også undersøkelser som dekker alle faser fra tidlig planlegging via de beste datainnsamlinger og inkludert alle former for data-analyser i etterkant og presentasjon av resultater i en forståelig form for de aller fleste.

Metode-analyser

bottom of page