top of page

Naturvitenskapelige undersøkelser

Naturvitenskap som metode

Naturvitenskap er en grunnleggende tilnærming for å få bedre kunnskap om omgivelsene og naturen.

Naturvitenskap er først og fremst måter eller metodikk hvor man stiller konkrete spørsmål, setter opp de mest logiske hypoteser, og så gjennom konkrete undersøkelser avgjør om hypotesen kan motbevises. Eventuelt om nye undersøkelser kan støtte opp om den beste hypotesen.

Naturvitenskapelige undersøkelser kan gi svar på konkrete spørsmål. Metodisk kan det gjøres på enkle måter. Naturvitenskap å undres, stille enkle spørsmål, avkrefte eller bekrefte.

Det kan gjøres ved flere metodiske tilnærminger. Empiriske studier kan gjøres inne på laboratorium eller ute i felten. Man kan gjøre sammenliknende analyser, eller syntetisere hva kunnskapen så langt viser. For å forbedre hypoteser.

Kvantitativt: Undersøkelser kan også gjøres for å måle nivå på ulike ressurser. Takseringer for å avdekke tettheter eller mengde i gitte områder eller tidsrom.

Naturvitenskap kan gjøres som egne, definerte prosjekter, prosjektutredninger for å klarlegge dagens kunnskapsnivåer, eller konkrete tema som undersøkes med naturvitenskapelig metodikk.

Vi kommer også til å skrive mer om konkrete grunnleggende prosjekter her.

Mange problemer medfører spørsmål og usikkerheter som bare kan løses ved at man gjør grundigere undersøkelser.

Den beste måten å få bedre kunnskap er å bruke vitenskapelige metoder. Vi har god og lang erfaring i å bruke naturvitenskapelige tilnærminger til dyr og natur. Vi er dessuten svært opptatt av å bruke de nyeste tilnærminger og metoder som vil være mer effektive i å løse problematikker om natur og dyreliv.

Prosjektutredning

Vi gjør prosjektutredinger enten det er ved tiltak hvor det skal tas hensyn til tiltakets effekt på berørt natur og naturverdier, kartlegger naturverdier i et område, eller utreder et naturfaglig tema eller problemstilling.

Slike utredninger kan være små og enkle, eller inkludere mange elementer og kompliserte sammenhenger.

Urban-økologi

Urbaniseringen av samfunnet medfører svært mange problemstillinger knyttet til natur. Både i urbane områder, tettsteder og for konkrete artsbestander.

Vi utfører flere typer prosjekter knyttet til natur i forhold til urbane områder. Dette inkluderer også undersøkelser av hvor stort biologisk mangfold det er i ulike deler av et by- eller tettstedsområde.

Ønsker du for eksempel å gjøre tiltak med tilrettelegging på eiendommen for å tiltrekke mer dyreliv og et større biologisk mangfold? Vi bruker urbanøkologisk kunnskap til å lage optimale eiendomsplaner for privatpersoner, nabolag, privat næringsliv, utbyggere og andre som ønsker å skape grønne lunger med høyere biologisk mangfold og mer dyrevennlig på sine eiendommer.

Biologi hos arter og naturtyper

Sanseøkologi hos fugler og andre dyr

Liv og økologi ved døde dyr og planter

bottom of page