top of page

Takseringer av natur

Ofte trengs kunnskap om bestandsstørrelser, variasjon i mengde og sammensetninger av dyr og planter. For å få bedre oversikt over bestander og tettheter av forekomster av dyr og planter, er det behov for kartlegginger av bestander og takseringer av ulike elementer av natur. Enten det er for eksempel dyrebestander eller plantetettheter.

​Abc Natur gjør takseringsarbeid av dyr og planter, i ulike målestokker og størrelser på områder. Gjennom taksering fremskaffes kunnskap om:

- biologisk mangfold i et område,

- utbredelsen av spesifikke arter eller artsgrupper,

- deres bestandsstørrelser og variasjoner i mengde og antall.

Abc Natur har mye kunnskap og erfaring i takseringer av:

- fugler i både terrestriske og ferskvanns-systemer,

- pattedyr (ved hjelp av ikke-invasive metoder),

- flere andre dyre- og plantegrupper.

Takseringer av døde dyr, fugler, og sopp kan også gjøres. Spesielt er bruk av hund til å finne døde fugler (se nedenfor). Hunder har for øvrig i all tid blitt brukt til å finne råtnende dyrekadavre, samt levende dyr og fugler. Hund kan også brukes til å søke etter sopp eller råtne dyr eller nedbryting av organismer i naturen.

Taksering og søk etter døde fugler i natur, ved bruk av hund, har vi spisskompetanse på. Bruk av fjærsøkshund er utviklet av Ole Reitan, daglig leder i Abc Natur, som også har gjort søk i flere tusen timer ved vindturbiner og i andre situasjoner der døde fugler kan finnes. Dette er særlig nyttig for små fugler (fuglekadaver under 500 g; større blir like enkelt funnet av personer som søker ved hjelp av syn), og der det er bare bittesmå rester igjen av fuglen. Det vil utdannes nye hunder ved behov.

Kvaliteten på slike søk er også avhengig av detaljkunnskap om nedbrytingsmønster av døde fugler. Dette siste studerer vi nå i egne prosjekter.

bottom of page