top of page

Kartlegging i natur

Rutemåler Chiasmia clathrata

Naturkvaliteter inneholder svært viktige verdier. De mest grunnleggende for oss mennesker. Men i dagens samfunn opplever vi at naturverdiene ødelegges i raskt tempo. Parallelt får verdiene av intakt natur da større og større betydning – for hver enkelt av oss, som enkeltmennesker, nabolag, lokalsamfunn, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Natur – og særlig den intakte natur – bidrar til lokal matsikkerhet, økosystemers verdi og biologisk mangfold.

Natur kartlegges ved naturvitenskapelige metoder; telles, måles, dokumenteres, forekomster betyr tilstedeværelse av kvaliteter. Konkrete fakta.

Kartlegging av:

- arter, natursystemer og andre naturverdier. Fugler, pattedyr, amfibier, fisker, insekter, bløtdyr, karplanter, moser, sopp, lav, alger; - i fastmark, våtmark, vann, vassdrag eller marint.

- omfang kan være fra det helt enkle, på små arealer, til det altomfattende.

Kartlegging av arter

I Norge, som i resten av verden, er det stor kunnskap om mange arter og deres utbredelse, særlig de store artene. Samtidig mangler det kunnskap om de fleste arter og deres utbredelse. Ifølge Artsdatabanken er trolig mer enn 20% av artene i Norge ennå ikke oppdaget. Gjennom Artsdatabankens artsprosjekt har det de siste årene blitt oppdaget over 1000 nye arter. Kunnskap om arter og kartlegging av observasjoner og forekomster må derfor være spesielt viktige oppgaver i Norge framover. I mange områder er det svært mange og store hvite flekker på kartet. Og det er særlig fåtallige eller de mest sårbare artene som det mangler informasjon om.

Takseringer av mengdeforhold i natur

En verdifull kunnskap er ofte størrelser på populasjoner. Da kan man også få vite variasjon i mengde og sammensetninger av dyr og planter både på ett sted og over tid.

 

For å få bedre oversikt over bestander og tetthet av forekomster av dyr og planter, kan man foreta taksering av ulike elementer av natur. Det kan for eksempel være dyrebestander eller planteforekomster.

Takseringer av døde dyr, fugler, og sopp kan også gjøres. Spesielt er bruk av hund til å finne døde fugler. Vi er spesialist på å bruke fjærsøkshund, utviklet av vår daglige leder. Hunder har forøvrig i all tid blitt brukt til å finne råtnende dyrekadavre, samt levende dyr og fugler. Hund kan også brukes til å søke etter sopp eller råtne dyr eller nedbryting av organismer i naturen.

Naturtyper

Naturtyper (natursystem, livsmedium, landskap) er en overordnet kategorisering av natur på en definert plass. Fra og med 2016 brukes NiN systemet (Natur i Norge) for naturtypekartlegging. NiN er en nasjonal standard, utviklet som et nøytralt beskrivelsesverktøy for naturtyper, for å kunne brukes innenfor alle forvaltningsområder, og i ulik detaljeringsgrad.

Please reload

bottom of page