top of page

Aktiviteter i Abc natur

Abc natur gjør aktiviteter knyttet til natur, biologi og miljø. 

Du får best mulig natur- og miljøfaglig kunnskap til ditt prosjekt gjennom Abc natur.

 

Du er enten:

- enkeltperson 

- representerer en organisasjon

- nabolag

- offentlig eller privat foretak

- universitet, forsker

- planlegger på hvilket som helst nivå.

Naturvitenskapelige undersøkelser

For å få bedre kunnskap om omgivelsene og naturen, er naturvitenskap den mest effektive løsning. Naturvitenskap er framgangsmåter eller metodikk hvor man kan stille konkrete spørsmål, sette opp hypoteser, og avgjøre om hypotesen kan motbevises.

Naturvitenskapelige undersøkelser kan gi svar på konkrete spørsmål. Metodisk kan det gjøres på enkle måter, som regel gir det de beste resultatene. Naturvitenskap er å undres, stille enkle spørsmål, avkrefte eller bekrefte. Det er flere metodiske tilnærminger. Empirisk naturvitenskap kan gjøres inne på laboratorium eller ute i felten.

Det kan gjøres undersøkelser som måler nivå på ulike ressurser som naturverdier. Takseringer kan måle tettheter eller mengde i gitte områder eller tidsrom, eller sammenligne kategorier eller områder.

Fotodokumentasjon av natur

Bilder er viktige, både for å dokumentere og hvert bilde kan fortelle mye mer enn mange ord. Bilder kan brukes til å vise kvaliteter i naturen og endringer over tid. Naturen byr også på stadig nye og bedre fotomotiver av naturelementer. Bilder kan vise detaljer du ikke trodde eksisterte.

Bilder fra natur kan være alt fra mikroskopisk til oversikter over landskap, samt alle typer naturelementer og økologiske sammenhenger. Som illustrasjon eller dokumentasjon. Detaljer eller helheter. Dyr, planter, sopp, alger, livsmedier, natursystemer, landskap.

Kartlegging i natur

Natur inneholder meget viktige verdier. Verdiene av intakt natur får større og større betydning – for hver enkelt av oss, som enkeltmennesker, nabolag, lokalsamfunn, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Intakt natur bidrar i økende grad til lokal matsikkerhet, økosystemers verdi og biologisk mangfold.

 

Kartlegging av arter, natursystemer og andre naturverdier. Fugler, pattedyr, insekter, planter, sopp, i fastmark, våtmark, vann, vassdrag eller marint. Omfang fra det helt enkle til mer omfattende.

Informasjon og kunnskap om natur

I dagens samfunn er det viktigere enn noen gang å søke og finne riktig og kvalitetssikret informasjon om faktiske forhold, faktiske kunnskaper. Hva man i dag vet, det er en stor verdi i seg selv. Kunnskap som du får fra og gjennom Abc natur vil være grundig kvalitetssikret. Dette kan du få både gjennom nettet og gjennom kurs og undervisning.

Fakta-informasjon om naturmangfold, biologi, økologi, atferd hos dyr, enkeltarter, sammenhenger, tilpasninger, påvirkninger, responser på inngrep, tiltak og forstyrrelser. Alle typer organismer, dyr, planter, sopp, alger, i alle typer naturmiljø. Virkninger av tiltak.

Naturanalyse og utredninger

Basert på kunnskaper oppnådd gjennom kartlegginger, takseringer, forskning og undersøkelser, i felt eller på laboratorium, kan det foretas naturanalyser og utredninger av konkrete problemer.

Analyser av metodikk, framgangsmåter og omfang av eksisterende data, fra felt, laboratorium og offentlige datasett, bruk av ulike analysemetoder. Hvilke metoder er best egnet? Hvor godt er grunnlaget?

 

Evaluering av prosjekter, planer i ulike faser. Trengs det en uavhengig ekstern evaluering av natur- og miljørelaterte prosjekter, hva er den mest gunstige design, eller en sikrest og best mulig analyse av konsekvenser?

Please reload

bottom of page